Vnitřní řád zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

1. Základní ustanovení
 
1.1. Účel
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se řídí zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Tento řád vymezuje činnosti a postupy Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětské ozdravovně Království, Nový Nemojov 150, Dvůr Králové (dále jen ZDVOP DOK), vymezuje práva a povinnosti ředitelky, uplatňování nároku na státní příspěvek. Účelem je vytvoření příznivých podmínek pro péči o nezletilé děti tak, aby si mohly osvojit dovednosti, znalosti a vědomosti, získat pracovní dovednosti a správné morální vlastnosti pro další rozvoj své osobnosti. 
 
1.2. Kapacita
Kapacita zařízení je 20 lůžek, která slouží především pro děti od 0 let do 17.99 let. Chlapce i dívky lze umístit odděleně. 
 
1.3. Přijetí dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Dítě se umísťuje
a) na základě rozhodnutí soudu,
b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
c) na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo jiné osoby odpovědné za výchovu
d) požádá-li o to dítě.
 
1.4. Délka pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může trvat nejdéle po dobu
a) 3 měsíců od jeho umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti zákonného zástupce dítěte; v případě opakované žádosti zákonného zástupce o umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může být dítě přijato do péče zařízení v délce dalších 3 měsíců jen s předchozím písemným souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
b) 6 měsíců, je-li dítě umístěno v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na základě žádosti dítěte, jestliže s pobytem dítěte vyslovil souhlas rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte; výjimečně lze tuto dobu prodloužit v případě, že si rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte prokazatelně upravují své poměry tak, aby mohli převzít dítě do osobní péče; celková doba nepřetržitého pobytu dítěte v zařízení nesmí přesáhnout dobu 12 měsíců,
c) stanovenou v rozhodnutí soudu o výchovném opatření podle § 13a, kterým byl nařízen pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo po dobu, po kterou trvá rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 46 zákona o rodině.
 
1. 4. Práva a povinnosti ředitelky zařízení
 
• Organizuje činnosti ZDVOP
• Vede zaměstnance zařízení
• Zastupuje organizaci
• Jedná v zájmu dětí
• Koordinuje a řídí zařízení, dle obecných platných a závazných předpisů
• Jmenuje a odvolává svého zástupce v době nepřítomnosti a nepřítomnosti zástupce
• Přijímá zaměstnance
• Účastní se případových konferencí
• Podává podnět k soudu ke zrušení umístění dítěte, k úpravě styku rodičů nebo jiných osob s dítětem
• Rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy sociálně-právní ochrany, pokud jde o zamítnutí žádosti o povolení pobytu mimo zařízení
• Je oprávněna zakázat nebo přerušit návštěvu rodičů nebo jiných osob v zařízení
• Může být přítomna při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem a uschovat ji do dne propuštění dítěte ze zařízení
• Je oprávněna převzít od dítěte do úschovy finanční hotovost a další předměty vymezené zákonem
• Je oprávněna povolit dítěti cestovat bez dozoru mimo zařízení do místa pobytu rodičů nebo jiných fyzických osob
• Je oprávněna nařídit vyšetření dítěte, zda není pod vlivem návykové látky
• Je oprávněna zastupovat dítě v běžných záležitostech
• Má povinnost seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi
• Je oprávněna předat dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče budoucího osvojitele nebo pěstouna
• Je oprávněna podávat informace o dítěti zákonným zástupcům, jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte nebo orgánu sociálně-právní ochrany
• Je oprávněna projednat předem opatření zásadní důležitosti s dítětem a se zákonnými zástupci dítěte
• Je oprávněna propustit dítě poté, co se dozvěděl o rozhodnutí soudu, kterým bylo zrušeno svěření dítěte do ZDVOP za podmínek stanovených v zákoně
• Je oprávněna dát soudu podnět ke zrušení umístění dítěte v zařízení a vyrozumět o tom příslušný orgán sociálně-právní ochrany, pokud je dítě do zařízení svěřeno na základě rozhodnutí soudu a pokud pominuly důvody pro další pobyt dítěte
• Je oprávněna dát podnět soudu k úpravě styku rodičů nebo jiných osob s dítětem v zařízení a vyrozumět o tom příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí
• Je oprávněna k uzavírání dohod o svěření dítěte do péče zařízení
 
1.5. Odpovědnost
Evidenci, spisovou dokumentaci a měsíční hlášení zřizovateli za ZDVOP provádí odborně způsobilá sociální pracovnice. K podávání žádosti o státní příspěvek byla hejtmanem Kraje pověřena ředitelka SOL Trutnov, Ing. Jana Totková.  Ředitelkou zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je Mgr. Helena Rážová., z jejíž funkce vyplývají práva a povinnosti vůči umístěným dětem v zařízení.
 
 
1.6. Rozsah poskytované péče
 
Zařízení zabezpečuje plné přímé zaopatření dítěte, které spočívá v poskytování ubytování, celodenního stravování, ošacení, zajištění lékařské a zdravotní péče, volnočasových aktivit,  přípravy na školní vyučování a docházku, a vytvářením podmínek pro zájmovou činnost poskytované pracovníky SPOD či v zájmových kroužcích nebo v zájmových kroužcích při ZŠ, kterou dítě navštěvuje, v poskytování odborné péče prostřednictvím sociální pracovnice a psychologa zařízení a ve spolupráci s rodinou dítěte podle individuálního plánu ochrany dítěte.
 
 
1.7. Personální zajištění
 
Osobní péče max. o 4 děti je vždy v denních hodinách zjišťována jedním pracovníkem. V nočních hodinách provoz podléhá jinému režimu. Jde spíše o dozor. 
 
 
1.8. Úhrada pobytu
 
Povinnost hradit příspěvek mají rodiče nebo rodič, bylo-li mu dítě svěřeno soudně do výchovy (popř. jiná osoba povinná výživou dítěte). Je-li do zařízení umístěno dítě na základě rozhodnutí soudu nebo na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, o příspěvku ve správním řízení rozhoduje ředitelka zařízení. Při stanovení výše příspěvku ředitelka zařízení vychází z aktuální příjmové situace v rodině. Jestliže osoby povinné výživou doloží potvrzení o hmotné nouzi, správní řízení se nezahajuje.
Výše příspěvku je v závislosti na věku nezletilého a je ovlivněna v závislosti na počtu dní pobytu nezletilého v zařízení a mimo zařízení, viz § 42f zákona 359/1999 Sb:
(1) Příspěvek za kalendářní měsíc se hradí nejpozději do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce. Příspěvek náleží zařízení od prvního dne pobytu dítěte v zařízení, pokud bylo dítě k pobytu přijato v době do 15.00 hodin.
(2) Pobývá-li dítě mimo zařízení po dobu alespoň 2 dnů po sobě jdoucích, snižuje se měsíční částka úhrady za každý takový den o jednu třicetinu; denní úhrada se nesnižuje, odejde-li dítě ze zařízení v době po patnácté hodině nebo vrátí-li se do zařízení před patnáctou hodinou.
Pokud rodiče nemají zažádáno o přídavek na dítě:
 
Do 6let……………1392,-Kč
Od 6 do 15 let……1712,-Kč
Od 15 do 18 let…..1960,-Kč
 
Pokud rodiče o přídavek zažádáno mají, my si jej převedeme k nám do zařízení a o něj se platba na pobyt a péči poníží. Stanovení výše příspěvku je také v závislosti na aktuální situace rodiny.
Např.: Při doložení potvrzení o hmotné nouzi se určí příspěvek pouze ve výši přídavku na dítě.
 
Do 6let……………………   762,-Kč  ( 630,-Kč přídavek)
Od 6 do 15 let………………942,-Kč  ( 770,-Kč přídavek)
Od 15 do 18 let…………….1080,-Kč  ( 880,-Kč přídavek)
 
Každému dítěti je přiřazen při přijetí jeho variabilní symbol, který je potřeba uvést při platbě 
ať u bankovního převodu či placení u nás v zařízení do pokladny.
Číslo účtu č. ú. 1303710389/0800    + variabilní číslo 
 
2. Práva a povinnosti dětí
 
2.1. Práva dítěte umístěného v zařízení 
Dítě umístěné v zařízení má právo:
• Na zajištění plného přímého zaopatření.
• Na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností.
• Na respektování lidské důstojnosti a zachování soukromí
• Na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích mezi sourozenci.
• Na svobodu náboženství.
• Být seznámeno se svými právy a povinnostmi.
• Účastnit se činností a aktivit organizovaných v ZDVOP s výjimkou omezení v rámci platných sankcí – opatření (nevybrání k účasti na výletě apod.)
• Obracet se s žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pracovníky SPOD zařízení prostřednictvím schránky umístěné v zařízení. 
• Obracet se na pracovníky ZDVOPu, především psychologa, kdykoliv při řešení problémů v otázkách svého osobního života 
 
• Požádat o pomoc sociální pracovnici při řešení dalších problémů. 
 
• S obtížemi s přípravou na školní vyučování se obracet na speciálního pedagoga a pracovníka
 
• Využít zprostředkování lékařské pomoci při řešení zdravotních problémů. Pracovat s psychologem
 
• Požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem OSPOD a to bez přítomnosti dalších osob
 
• Přijímat návštěvy ve stanovený čas a den. 
 
• Vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají.  Podílet se na tvorbě a naplňování individuálního plánu dítěte
• Být informováno dětí předem o opatřeních zásadní důležitosti s přihlédnutím k jejich věku a rozumové vyspělosti.
 
• Využívat pro pohyb areálu – lanové centrum, hřiště a venkovní bazén, hřiště u Lípy, stolní tenis, trampolína
 
• Právo na pravidelnou stravu a čisté oblečení
• Právo na samostatnou vycházku mimo areál i v areálu, vzhledem k věku a rozumové vyspělosti od 10 let.
• Děti školou povinné či studenti učňovského nebo středoškolského vzdělávání mohou na základě souhlasu zákonného zástupce docházet do/ze školy samostatně. V případě, že jejich rozumové a intelektové schopnosti či věk toto nedovolují, doprovází dítě zaměstnanec zařízení.
• Děti povinné školní docházkou a starší dostávají kapesné úměrně věku, z něhož si mohou hradit drobné nákupy. Kapesné vyplácené ZDVOPem není nárokové, ale zásluhové
• Dětem starším 15 – ti let může umožnit ředitelka zařízení samostatnou cestu domů, k rodičům či předem do určeného cíle. 
• Děti od 10 let v závislosti s výjimkou zákazu či omezení v rámci platných sankcí – výchovných opatření, může být povolena samostatná vycházka mimo areál.
 
2.2. Povinnosti dítěte umístěného v zařízení
Dítě umístěné v zařízení má povinnost:
• Dodržovat vnitřní řád a řídit se pokyny pracovníků zařízení k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo seznámeno.
• Chovat se slušně, dodržovat obvyklé společenské konvence.
• Brát ohled na soukromí a práva ostatních přítomných v zařízení.
• Dodržovat noční klid po 22. hodině, nerušit ostatní, nekouřit v prostorách zařízení ani v areálu. Děti nesmí požívat alkohol, či jiné omamné látky, vodit si na pokoj cizí návštěvy.
• Dodržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách zařízení, šetřit zázemí a inventář zařízení, neničit vybavení pokoje.
• Dodržovat hygienické návyky a požadavky – osobní hygiena, čistota prádla a prostředí.
• Předat do úschovy vychovatele předměty ohrožující péči, zdraví a bezpečnost. Při ukončení pobytu budou tyto předměty dítěti vydány. 
• Respektovat soukromí ostatních a vlastnictví jejich věcí.
• Dodržovat principy klidného soužití.
• Nepoužívat násilí a vulgarismů proti ostatním dětem a vůči personálu. 
• Slušně a kultivovaně se projevovat
• Pokud bude dítě svědkem nějakého násilí, ať slovního či projevům agresivity ohlásí vše oprávněné osobě, tj. sloužícímu personálu.
• Okamžitě po příchodu do zařízení předat sloužícímu personálu lahev na pití 
• Udržovat čistotu a pořádek v celém areálu zařízení a podílet se na jeho udržování. 
• Odevzdávat nalezené věci vychovatelům a ostatnímu personálu.
• Při vstupu do zařízení očistit si obuv, svléknout svrchní oblečení v šatně a na pokoji se převléknout do domácího oděvu. 
• V době osobního volna se zdržovat v místě domluveném s pracovníkem a mít u sebe funkční a nabitý mobilní telefon. Dodržet dobu návratu v zařízení. V případě nečekaného zdržení musí dítě okamžitě ohlásit pracovníkovi ve službě, že přijde či přijede později, jinak pracovník musí dítě ohlásit dítě na Policii ČR jako pohřešované či ztracené co nejdříve.
• Dokládat hospodaření se svěřenými finančními prostředky i za jízdné – odevzdávat jízdenky či účtenky z nákupu nebo příjmové doklady. V opačném případě je jízdné a nedoložené finanční náklady odečítány z kapesného. 
• Dbát na své osobní věci. Předcházet poškození či jejich ztrátě.
• Děti jsou povinny dodržovat úkoly ze školy a přípravu do školy
 
 
3. Organizace péče o děti ve ZDVOP
 
3.1 Zájmová činnost dětí
Děti navštěvují zájmové kroužky, které nabízí příslušná základní škola, zájmové organizace či pracovníci v zařízení, na základě svých schopností a zájmu o tuto činnost. Prioritním hlediskem je integrace dětí do společnosti a navazování sociálních vazeb mimo zařízení. Děti v případě zájmu mohou navštěvovat zájmové kroužky ve městě. Např. Karate, kroužky v DD Jednička, aj.
3.2 Finanční prostředky dětí
Finanční prostředky dětí jsou tvořeny kapesným ze zdrojů zařízení (které je ale nenárokové), kapesným od rodičů, příjmy z praktických výcviků, případně brigád dětí. Peněžní prostředky jsou uloženy u vedoucí vychovatelky.  V případě, že dítě má u sebe finanční hotovost, kterou neodevzdá do úschovy, ručí si za ni samo a nemůže v případě ztráty žádat o kompenzaci.
3.2.1 Kapesné
Kapesné je vypláceno v týdenních intervalech s ohledem na věk a schopnosti konkrétního dítěte, případně na situaci. 
Děti ve věku 6 – 9 let 100,- Kč měsíčně
9 – 11 let160,- Kč
12 – 15 let 280,- Kč
15 – 18 let 400,- Kč
dojíždějící na internát700,- Kč měsíčně
V případě potřeby a domluvy je vypláceno dle domluvy.
 
3.3 Materiální zabezpečení dětí
Materiální zabezpečení péče o děti v zařízení vychází z rozpočtu stanoveného ředitelem. Rozpočet vychází z individuálních potřeb dětí, jejich věku a dní strávených v zařízení. Materiální zabezpečení je chápáno jako plné přímé zaopatření dítěte. 
 
 
3.4 Stravování dětí
Stravování je zajišťováno 5x denně v časech vymezených denním režimem. Na vydávání stravy dohlíží pracovník.  Stravování v době školního vyučování je zajištěno svačinou s nápojem, která je dítěti předaná před odjezdem do školy a obědem, hrazeným a objednaným ZDVOPem – zajišťuje vedoucí vychovatelka.
Sladkosti 
Vlastní sladkosti si lze brát s sebou jako přídavek ke svačině do školy. V odpoledních hodinách pouze od 14:00 do 16:00. 
3.5 Příprava pro budoucí život dítěte
Děti starší patnácti let si žehlí své osobní oblečení, chystají na týdenní pobyt na internátě. Děti se v rámci pobytu učí stolování, chystají příbory, talíře, uklízejí si po sobě stoly, vykonávají drobné domácí práce i práce s přípravou pokrmu a práce na zahradě. Je stanoven vedoucí vychovatelkou rozpis činností a služeb.
3.6 Výchovná činnost
V rámci výchovné činnosti si děti osvojují návyky, vědomosti, pracovní dovednosti a správné morální vlastnosti pro jejich rozvoj. Údaje o chování dětí zaznamenávají vychovatelé do své dokumentace. 
3.7 Sankce ve výchově
O sankcích ve výchově rozhodují službu konající vychovatelé. Uloženou sankci zaznamenávají do své dokumentace tak, aby všichni vychovatelé měli o uložených sankcích přehled. Hodnotí se každodenní činnosti a chování v zařízení, chování, ale i docházka a příprava na školní vyučování. 
3.7.1 Pozitivní sankce – odměny
• pochvala ředitelky zařízení
• přednostní účast na výletech, akcích 
• prodloužení vymezené doby na sledování televize
• přednostní výběr sledovaného filmu
• koupě něčeho mimořádného, co si dítě přeje nad rámec
3.7.2 Negativní sankce – tresty
• přiznání sníženého kapesného o 50% na dobu jednoho, dvou, tří týdnů nebo měsíce
• nepřiznání kapesného na dobu jednoho, dvou, tří týdnů nebo měsíce
• omezení přístupu k internetu, s výjimkou nutného v rámci školních povinností
• omezení délky volných vycházek po dobu až jednoho týdne – nahrazeno společnými aktivitami v zařízení
• výchovný pohovor ředitelkou zařízení
• omezení sledování televize
 
3.7.3 Chování, za které může být uložená negativní sankce:
útěk
krádež
podvod
kouření
pod vlivem návykových látek
sexuální obtěžování
vzdálení od skupiny
fyzické napadání jiných dětí
úmyslné poškození majetku, zařízení
svévolné poškozování ošacení, pomůcek
pozdní neomluvený návrat ze samostatné vycházky
nevhodné chování vůči dospělým i dětem
nerespektování pokynů vychovatelů, zaměstnanců zařízení
 
3.8 Prevence sociálně-patologických jevů
V zařízení nejsou tolerovány jakékoliv projevy rasismu a šikanování. Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek. Prevenci sociálně patologických jevů zajišťují zaměstnanci dle ročního přehledu témat prevence. 
 
4. Denní režim
Denní režim dětí je rozdělen dle věku dětí a závisí na tom, zda se jedná do dny, ve kterých probíhá školní vyučování, nebo zda je den školního volna. 
4.1 Denní režim předškolních dětí – v týdnu
6:30                  budíček, ranní hygiena, oblékání, stlaní a úklid pokojů
6:45       snídaně
7:15 odchod dětí do mateřské školy v budově zařízení
8:20 – 8:45 volná hra dětí, pobyt na zdravém vzduchu
9:30       svačina
10:00 – 11:30 předškolní výchova, logopedie, zdravotní cvičení, hra na flétnu
11:30       oběd
12:30 – 14:00 polední klid
14:00 – 15:30 pobyt venku
15:30       odpolední svačina
15:45 – 17:50 pobyt venku, zájmová činnost
17:30       večeře
19:00       II. večeře, večerní hygiena
19:30       příprava na večerku
19:45       večerka
20:00 klidový program na ložnicích, příprava na spánek
 
4.2. Denní režim školních dětí – ve dnech školního vyučování
 6:30       budíček, ranní hygiena, oblékání, stlaní a úklid pokojů
 6:45       snídaně
 7:15       odjezd do školy
12:30  – 16:30     příjezdy dětí ze školy, příprava na vyučování, osobní volno, vycházky zájmová činnost 
12:45     oběd
13:30 – 17:00   vypracování domácích úkolů, příprava do školy, zájmová činnost, osobní volno, vycházky
15:30       odpolední svačina
15:45 – 17:00 úklidy, příprava oblečení na další den, čištění bot
17:30       večeře
19:30       II. večeře, večerní hygiena
19:45       příprava na večerku pro děti 1.stupeně ZŠ
20:00       večerka pro děti 1.stupeně ZŠ
20:00 sledování vhodného televizního programu pro děti 2. stupně ZŠ
21:00       příprava na večerku pro děti 2. stupně ZŠ
21:30       večerka pro děti 2. stupně ZŠ
 
4.3 Denní režim ve dnech školního volna, o svátcích, prázdninách
8:00 budíček, ranní hygiena, oblékání, stlaní a úklid pokojů
8:30 snídaně
9:00 dopolední činnosti
12:00 oběd
12:30 – 14:00 polední klid
14:00 odpolední činnosti – 1. část
15:30 svačina
15:45 – 18:00 odpolední činnosti – 2. část
18:00 večeře
19:30       II. večeře, večerní hygiena
19:45       výběr večerního filmu 
20:00 – 21:00 večerní zaměstnání, individuální činnosti, sledování vhodného televizního programu
22:30 večerka – v neděli je večerka stejně jako ve všední dny
 
 
5. Kontakty dětí s rodiči nebo osobami blízkými
 
5.1. Pobyt dětí mimo zařízení
Návštěvy dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc přes noc:
Děti umístěné na žádost zákonných zástupců nebo dítě umístěné na svoji žádost starší 15 let – 
Žadatel oznámí úmysl sociální pracovnici nebo vedoucí vychovatelce a sociální pracovnice ZDVOP pouze oznámí OSPOD návštěvu.
 
Děti umístěné na žádost Městského úřadu nebo na rozhodnutí soudu – 
Požádá si zákonný zástupce či osoba, která žádá o návštěvu, formou písemné žádosti, kde uvede, kdo si žádá, o koho, v jakém termínu a na jaké adrese se bude s nezletilým zdržovat. Následně sociální pracovnice v zařízení požádá o vyslovení se k této návštěvě příslušný OSPOD a následně s konečnou platností návštěvu povolí či zamítne ředitelka zařízení. Zamítnutí probíhá v rámci správního řízení v pravomoci ředitelky zařízení. V případě negativního vyslovení se příslušným OSPODem k návštěvě, není návštěva povolena.
Pro nutné vyřízení několika formalit pro uskutečnění návštěvy je nutné požádat o návštěvu nejpozději 2 dny před uskutečněním dané návštěvy.
Při první žádosti je pravděpodobné, že příslušná sociální pracovnice z OSPOD vykoná na adrese, kde dítě bude pobývat sociální šetření. V případě, že žadatel nebude v příbuzeneckém vztahu, bude nutno doložit i výpis z trestního rejstříku. V případě konání návštěvy se s žadatelem sepisuje tzv. Dohoda o návštěvě.
 
Návštěvy dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jednodenní:
Návštěvy mimo zařízení tzv. na „pár hodin“ nutno domluvit předem, v závislosti na volnočasových aktivitách, zdravotním stavu, v pracovních dnech u sociálních pracovnic denně od 8 h – 15h, mimo tento čas je možno domluvit se s konajícím personálem na služební telefon, který ohlásí návštěvu sociální pracovnici v následující pracovní den.
V případě konání této návštěvy podepisuje  žadatel tzv. Propustku
 
5.1.1  Návštěvy za dětmi v zařízení 
Návštěvy probíhají v budově nebo v areálu zařízení, i mimo daný objekt. Návštěvy u dětí, které jsou umístěny na předběžné opatření z důvodu násilí na dítě nebo negativního vlivu a je zde podezření, z reakce dítěte, že návštěva není jinak v zájmu dítěte, ohrožuje jeho zdravotní či psychický stav nebo dítě návštěvu razantně odmítá, je v pravomoci ředitelky zařízení tuto návštěvu zakázat. Tak i v případě, zda osoba, která dítě navštíví je pod vlivem návykové látky, či se jeho chování vymyká slušnému chování, je v pravomoci ředitelky zařízení tuto konkrétní návštěvu okamžitě ukončit, případně přivolat i příslušníky Policie ČR. 
Pracovníkům OSPOD, případně Policie ČR, jsou návštěvy umožněny kdykoliv. 
 
V jednotlivých případech, kdy je písemná žádost od Policie, OSPOD či soudu, je ředitelka oprávněna určit, zda bude návštěva umožněna pouze s dohledem personálu, případně může změnit návštěvní dobu v odůvodněných případech.
Návštěvu je možno výjimečně z organizačních důvodů zkrátit. 
Návštěvy jsou povinné toto respektovat. (Např. plánovaný odjezd na výlet)
 
Rodiče dětí jsou povinni se řídit při návštěvách vnitřním řádem a respektovat pokyny personálu, zachovávat pořádek a chovat se slušně. Osobám, u nichž bude podezření na požití alkoholu nebo omamných látek, nebude vstup do zařízení umožněn!
 
Na základě přísně individuálního posouzení, je možné stanovit adaptační dobu, po kterou není vhodné uskutečňovat návštěvu přijatého dítěte. Toto je sděleno zájemcům o návštěvu. V případě jejich nesouhlasu toto oznámí pracovnice ZDVOPu OSPOD nebo Policii nebo soudu.
 
Návštěvy probíhají kdykoliv, nejvhodněji v sobotu nebo v neděli, vždy po předchozí dohodě s oprávněným pracovníkem – vedoucí vychovatelkou v zařízení nebo sociální pracovnicí, přítomné vždy pondělí až pátek od 8h do 15h, telefon: 499 397 605, 725 130 598, 702 013 703.
 Domluva o návštěvě je vhodná ohlásit alespoň dva dny předem. 
 
Návštěvy jsou povinné respektovat denní režim dětí a zdravotní stav dítěte a ochranu a soukromí ostatních dětí.
 
Dítěti je možné přinést menší množství čerstvého ovoce, drobné sladkosti nebo hračky.  
Větší množství stravy je vhodné umístit do určených mís – lednička ZDVOp či skříňka na sladkosti, a to z důvodu možnosti přejedení dítěte a vzniklé nevolnosti. Uložené jídlo se dětem předá kdykoliv v rozumnou denní dobu na požádání.
Přinesené cenné věci, například mobilní telefony, tablety a finanční hotovost, je třeba předat sloužícímu personálu do úschovy a k zapsání do seznamu věci. Tyto věci do zařízení výrazně nedoporučujeme.  V opačném případě, když nejsou věci zaevidovány v seznamu cenností či oblečení, za tyto věci zařízení neručí. Nutno nahlásit i věci, které jsou průběžně ze zařízení odnášené, aby se zbytečně nedohledávaly.
 
Přinesené hračky podléhají hygienickému řádu. Za hračky přinesené dětem, zařízení neručí. 
 
Informace o okamžitém zdravotním stavu dítěte zákonným zástupcům, nebo oprávněné osobě,  podává způsobilý pracovník vykonávající SPOD – osobně či telefonicky. 
Informace o prodělaných vyšetřeních podává vedoucí vychovatelka nebo sociální pracovnice.
Telefon do zařízení:  499 397 605, 601 086 274. 
Jiné informace, např. o chování ve škole aj. podává vedoucí vychovatelka – 499 397 606, 724 896 174.
 
 
5.1.2 Telefonický kontakt
 
Telefonický kontakt uskutečňují děti prostřednictvím svého mobilního telefonu nebo telefonu zařízení.
Ze svého telefonu nejčastěji telefonují mezi 12 – 14 hodinou a večerní 18. 30 – 19. 30h. Vlastní mobilní telefony mají děti k dispozici v úterý, ve čtvrtek a v sobotu celý den dle chování. Mimo tyto časy mají děti telefony uloženy na vychovatelně a jsou jim kdykoliv k dispozici.  Pokud jde dítě mimo areál a do školy má mobilní telefon vždy u sebe. 
Ale pokud má dítě u sebe mobilní telefon, je za něj odpovědný, nikoliv ZDVOP. 
Doba určená na telefonát z telefonu zařízení je okolo pěti minut pro jedno dítě, s ohledem na uspokojení potřeby telefonování všech ostatních dětí umístěných v zařízení. 
 
Rodiče! Prosíme, vezměte na vědomí:
Některé děti se radují, že mohou třeba i denně mluvit s někým blízkým. Jsou klidné a těší se na další volání. Některé to naopak rozruší, telefonování propláčí a mezi telefonováním si stěžují, kdo je ten den šťouchl, strčil….., chtějí být litovány. A zatímco rodiče jsou doma smutní, dítě si během chvilky opět hraje a je v pohodě.
Nebo naopak, rodiče dětem sdělují negativní informace, které dítě nedokáže zpracovat a v noci se trápí a druhý den ve škole je nevyspalé a unavené.  Nebudeme nijak telefonování korigovat, ale, prosíme, mělo by dítěti i rodině přinášet radost a ne trápení a stres.
Při telefonování na pevnou linku je potřeba obrnit se trpělivostí. Pokud jedno dítě nebo rodič volá, linka je blokována. V zájmu uspokojení všech dětí a rodičů je nutno volat pouze ve stanovenou dobu a krátce!
Používání telefonu o víkendech a prázdninách v čase 12:00 -14:00 hodin
každý den 18:30 – 19:30
V případě potřeby, kdykoliv.
Telefon služební: 601 086 274, pevná linka 499 397 605
 
Moc Vám děkujeme za pochopení a doufáme, že se tímto obsáhlejším vysvětlením vyhneme případným nedorozuměním, která někdy zbytečně vznikají.
 
5.2 Vycházky dětí
 
Dětem je umožněn samostatný pohyb mimo zařízení. Vycházky zaznamenává pracovník do své spisové dokumentace. Samostatnou vycházku od 10 let, dle zvážení vychovatele, který posoudí adekvátnost vycházky vzhledem k rozumové vyspělosti dítěte.
Vycházky dětí v době školní roku v týdnu jsou pouze v areálu a to od 16:30 do 17:30 hod. 
Vycházky o víkendech, prázdninách a svátcích jsou od 11:30 do 16:00 hod.  
 
5.3 Písemný kontakt
Písemný kontakt není omezen, naopak nezletilí jsou podporováni. Poštovné a další náklady na dopis či zásilku za děti hradí zařízení. 
Komunikace je možná i přes služební notebook, počítač či tablet.
 
 
6. Péče o zdraví a bezpečnost dětí v zařízení
6.1. Zdravotní péče a zdravotní prevence
Zdravotní péče o děti v zařízení je zajišťována prostřednictvím příslušných zdravotnických zařízení. V případě nutnosti lékařského zákroku či hospitalizace seznamuje zákonné zástupce s touto skutečností pracovník vykonávající SPOD – vedoucí vychovatelka, která má na starosti i pravidelné kontroly u příslušných lékařů nebo sociální pracovnice ZDVOPu.
6.2. Hygiena 
Praní osobního prádla dětí je prováděno průběžně. Děti se denně sprchují, provádějí zubní hygienu. Výměna lůžkovin probíhá jednou za tři týdny, případně dle potřeby. Výměna spodního prádla je denně. Ostatní dle potřeby. Pravidelně probíhají kontroly vlasů – vši, hnidy. Každou neděli je velké mytí a stříhání nehtů.                                                       Všechny prostory zařízení se denně uklízejí a kontrolují. Pro zajištění úklidu toalet a sprch jsou k dispozici desinfekční prostředky, které jsou uloženy z dosahu dětí. 
6.3. Prevence rizik při pracovních činnostech. 
Prevenci rizik při pracovních činnostech zajišťuje službu konající pracovník. Zaměstnanci jsou při nástupu do pracovního poměru do zařízení poučeni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců i dětí svěřených do péče zařízení. Školení v oblasti BOZP je prováděno smluvní firmou. Pracovníci odpovídají za řádné poučení dětí před každou činností a zároveň vykonávají dohled nad touto činností. V případě ohrožení bezpečnosti zdraví a bezpečnosti dětí či zaměstnanců je pracovník povinen pracovní činnost zrušit, přerušit či zakázat a informovat vedení zařízení tak, aby příčiny ohrožení byly neprodleně odstraněny. O této skutečnosti provede vychovatel záznam. 
Ředitel zodpovídá za pravidelné provádění kontrol a revizí dle platné legislativy.
7. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu
Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními (Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).
Osoby odpovědné za výchovu mají právo na informace o dítěti. Informace jim může, na základě ústní nebo písemné žádosti poskytnout sociální pracovník nebo ředitel zařízení. Informace o zdravotním stavu poskytuje pracovník vykonávající SPOD – o okamžitém zdravotním stavu informuje službu konající pracovník, o lékařských kontrolách či jiných výkonech informuje vedoucí vychovatelka nebo sociální pracovnice.
Osoba odpovědná za výchovu má právo na kontakt s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě. Poradenskou pomoc ve věcech výchovné péče o dítě poskytuje osobám odpovědným za výchovu ředitel zařízení, psycholog a sociální pracovník a to přiměřeným způsobem, ve stanovenou dobu, případně dle ústní domluvy. 
8. Požadavky požární ochrany a bezpečnosti
Při příjmu do zařízení jsou děti poučeny o požární ochraně, je nutné, aby se seznámily se směrnicemi a požadavky požární ochrany a bezpečnosti, které jsou vyvěšené v prostorách zařízení. Děti a jejich návštěvy nesmí např. v zařízení manipulovat s otevřeným ohněm, mít na pokoji svíčky, aromatické lampy a podobně. Otevřený oheň je v zařízení zakázán.
V případě požáru se děti řídí pokyny pracovníků zařízení.
Používání elektrických a tepelných spotřebičů je možné v pouze určených prostorách se souhlasem a přítomností oprávněného pracovníka, který plně zodpovídá za jejich bezpečné použití.
Vlastní spotřebiče může dítě používat se svolením ředitelky zařízení, musí vlastnění spotřebiče ohlásit a doložit potvrzení o funkčnosti a bezpečnosti přístroje. Děti jsou povinné ohlásit přijetí nového spotřebiče, např. když mu jej přinese návštěva.
V zařízení je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání psychotropních, omamných a návykových látek.
Nedodržení výše uvedených zásad bude považováno za hrubé porušení vnitřního řádu.                                                                                                                                
 
Mgr. Helena Rážová
ředitelka zařízení
 
Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dne 20. 1. 2021