O nás

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětské ozdravovně Království je od roku 2008 k dispozici pro děti v tísni, od 0 – 17.9 let. Kapacita je 20 lůžek. Při naplněné kapacitě nesmíme přijmout dítě na dobrovolný pobyt na Žádost zákonného zástupce.V případě krizového přijetí, dítě můžeme přijmout i při naplněné kapacitě, pouze na Žádost Městského úřadu, ale na max. 48 hodin. Prvních 24 hodin, než podáte k soudu návrh na předběžné opatření a druhých 24 hodin, než soud takové předběžné opatření vydá. ALE POZOR, pokud naše kapacita bude naplněna, nesmíte do návrhu napsat náš ZDVOP Dvůr Králové nad Labem! Další možností přijetí při plné kapacitě je Žádost dítěte, ale pouze na 24 hodin. Poté musíte zajistit dítěti umístění v jiné péči.

Poslání

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc (dále jen ZDVOP) dítěti…

 • ocitlo-li se bez jakékoliv péče
 • je-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen
 • tělesně nebo duševně týranému nebo zneužívanému
 • ocitlo-li se bez péče přiměřené jeho věku
 • nacházejícímu se v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva

Ochrana a pomoc spočívá…

 • v uspokojování základních životních potřeb včetně ubytování
 • zajištění lékařské a zdravotní péče
 • poskytnutí psychologická péče
 • zajištění další odborné péče dle potřeby dítěte
 • plnění povinností souvisejících se vzdělávání

Zveřejnění činnosti

 • Propagační letáky
 • Nástěnka na hlavní chodbě, informační letáčky na OSPODech v kraji
 • Mailovou korespondencí
 • V seznamu zařízení na úřadě Královéhradeckého kraje
 • V seznamu zařízení spolupracujících s OSPOD v krajích
 • Představování činnosti zařízení na případových konferencích a seminářích

Cíle

Cílem je poskytnout hroženému dítěti bezprostředně bezpečné prostředí a pomoc spočívající zejména v…

 • poskytnutí stravy a pokrytí základních potřeb (umožnění hygieny, čisté oblečení, poskytnout obuv) a lůžka
 • zajištění zdravotní a lékařské péče
 • zajištění psychologické, psychoterapeutické, případně psychiatrickou pomoc
 • zajištění řádné školní docházky a dalších stupňů vzdělávání (sebevzdělávání a příprava do školy)
 • zajištění volnočasových aktivit, podpora v zájmových činnostech
 • vzdělávání ve společenských vztazích (občanská výchova, etika, základy slušného chování)
 • umožnění a zprostředkování kontaktu s rodinou (telefonáty, návštěvy v zařízení, návštěvy v rodinách, SMS, sociální sítě, zajištění rodinné terapie)

Stanovené cíle

 • stabilizace psychického stavu dítěte, případná stabilizace zdravotního stavu
 • podpora návratu do přirozeného prostředí dítěte
 • zlepšení přípravy do školy a zajištění volnočasových aktivit
 • zajištění pravidelné školní docházky
 • zlepšení podmínek v rodině, zlepšení rodičovských kompetencí

Stabilizace zdravotního stavu – návštěva u příslušného lékaře

 • zajišťuje pracovník vykonávající SPOD – službu konající

Zajištění návaznosti vzdělávání – přihlášení do školy, mateřské školky

 • zajišťuje vedoucí vychovatelka

Zlepšení psychického stavu

 • za pomoci rodinné terapie a nácvikem rodičovských kompetencí (v kompetencích psychologa zařízení)

Podpora návratu do přirozeného prostředí dítěte

 • prostřednictvím návštěv v rodině, evidováno ve spisech – sociální pracovnice a zákonní zástupci či jiné osoby odpovědné za výchovu, rodinní příslušníci

Podpora volnočasových aktivit umístěných dětí

 • měřitelné pravidelným docházením některých dětí do kroužků, účast na různých akcích pořádaných pro děti – kompetence pracovníků v přímé péči

Zlepšení podmínek v rodině, zlepšení rodičovských kompetencí

 • nácvikem rodičovských kompetencí (v kompetencích psychologa zařízení)

Za 14 dní po přijetí je spolu s dítětem, případně s rodinou (osoby zodpovědné za výchovu dítěte) vypracován individuální plán dítěte, v němž jsou stanoveny dílčí cíle, aby mohlo dojít k hodnocení naplňování stanovených cílů.

Zásady činnosti

 • Zájem, právo a potřeby dítěte – primární hledisko u dítěte umístěného v našem zařízení
 • Odbornost – práce multidisciplinárního týmu (psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, pracovník v přímé péči, psychoterapeut)
 • Individuální přístup – poskytování sociálně-právní ochrany dítěte dle jeho individuálních potřeb
 • Komplexnost – psychická a fyzická stabilizace, mezilidské vztahy
 • Etické principy – respektování lidských práv, základních lidských svobod a lidské důstojnosti

Cílová skupina

 • Pomoc a péče je poskytována dětem ve věku od 0 let a maximálně do 18 let.

Posouzení přijetí nezletilého dítěte je individuální, s ohledem na věk a stav dítěte. Umístění dětí s duševním, mentálním, fyzickým a jiným postižením je limitováno prostorami a možnostmi personálu. V případě akutní potřeby přijímáme každé dítě bez ohledu na užší vymezení cílové skupiny, avšak pouze na nejnutnější dobu. Následně se snažíme ve spolupráci s příslušným OSPOD najít jiné, co možná nejvhodnější zařízení k přemístění dítěte tak, aby mu byla zajištěna vhodná odborná péče.